Soli Deo Gloria

Den femte av de reformatoriska solarna är Soli Deo Gloria, endast Gud tillhör äran. Detta motto, förkortat med de tre bokstäverna S.D.G. återfinns exempelvis på den berömde kompositören Johann Sebastian Bachs verk. Han ville så markera att hans mästerverk bar ett övergripande syfte – att ära Gud. Det finns inget gott en människa har – ägodelar, begåvning, möjligheter – som inte har sin upprinnelse i Gud. Allt gott kommer från Gud och det är för att ge ära till Gud som du och jag existerar.

En av de lögner som så lätt sätter sina klor i människan är att hon är autonom – självständig och oberoende. När vi solar oss i framgångens strålglans och uppmärksammas av omgivningen kan vi lätt göra antagandet att det är VI som har fixat det. Att det minsann varit helt upp till oss själva och endast vi ska ha äran för att vi lyckats. Vi glömmer då att det inte var genom vår egen förmåga eller förtjänst som vi föddes med ett intellekt över genomsnittet, en musikalitet av rang eller en känsla för affärer. Det var inte genom vår egen kraft som vi föddes under de förhållandena som ledde fram till den möjlighet som genererade framgång. Det var inte på grund av oss som vi ens fick livet över huvud taget eller föddes friska.

Ju mer man funderar över det där, desto klarare blir det att livet inte kretsar kring mig. Min framgång är inte uteslutande på grund av mig. Ändå är detta en av vår tids stora käpphästar. Individualismen förkunnar oberoende och självförverkligande som aldrig förr. Allt handlar om mig, min framgång och mina val.

In i detta lögnaktiga töcken strålar den femte reformatoriska solen. Den säger: “Du är skapad av Gud, till Guds ära och för Guds syften.” Och den påminner oss om det Paulus skrev till församlingen i Kolossai:

9 Från den dag vi hörde om det, har vi därför inte upphört att be för er. Vår bön är att ni skall uppfyllas av kunskap om hans vilja, med all andlig vishet och insikt, 10 så att ni kan leva värdigt Herren och i allt behaga honom, när ni bär frukt i alla slags goda gärningar och växer till i kunskapen om Gud. 11 Hans härlighets makt skall då styrka er och ge er all kraft till att vara uthålliga och tåliga i allt. 12 Med glädje skall ni då tacka Fadern, som har gjort er värda att få del i det arv som de heliga har i ljuset. 13 Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. 14 I honom är vi friköpta och har fått förlåtelse för våra synder. 15 Han är den osynlige Gudens avbild, förstfödd före allt skapat. 16 Ty i honom skapades allt i himlen och på jorden, det synliga och det osynliga, tronfurstar och herradömen, makter och väldigheter. Allt är skapat genom honom och till honom. 17 Han är till före allting, och allt består genom honom. 18 Han är huvudet för sin kropp, församlingen. Han är begynnelsen, den förstfödde från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. 19 Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom 20 och genom honom försona allt med sig, sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors – frid genom honom både på jorden och i himlen.  Kolosserbrevet 1:9-20 (min emfas)

 

Allt blev skapat genom Kristus och till Kristus. Det betyder att en människa inte är sin egen. Hon är skapat av Gud och för att lyda och följa Gud. Jesus är det perfekta exemplet på detta. Det var också han som sa: “Den som vill finna sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull kommer att finna det.” Det är när vi ger Gud oss själva som vi verkligen finner oss själva. John Piper uttrycker detta med det gudscentrerade livet på ett träffande sätt: “God is as most gloryfied in us, when we’re the most satisfied in Him.” Alltså, Gud blir som mest förhärligad i oss när vi är som mest tillfredsställda i /av Honom.

 

 

 

Författare

Kommentera